Pages

Thursday, August 28, 2008

PERSIAPAN PARA DA'I


Sesebuah Harakah Islamiyah perlu didukungi oleh para da’i berkemampuan dan sentiasa bersedia dalam melakukan usaha-usaha ta’rif (dakwah),takwin (tarbiyah),tanfiz (pelaksanan tugas) dan tamkin (pengukuhan).
Dalam menjalankan kegiatan dakwah,setiap da’i hendaklah memiliki beberapa Persiapan yang perlu untuk memastikan mereka akan terus istiqamah di atas jalan perjuangan ini.Diantara langkah-langkah yang perlu diberikan perhatian ialah:

PERSIAPAN ILMU

Senjata pertama yang perlu dimilki oleh setiap da’i ialah persipan ilmu. Secara keseluruhannya,setiap da’i perlu memahami persoalan aqidah, akhlak ,hukum-hukum fiqh serta persoalan dakwah dan jihad yang merangkumi proses pembetukan jamaah , pelaksanaan dakwah , proses mengambil alih kuasa pemerintahan, penggubalan perlembagaan, pelaksanaan sistem pendidikan, sosialisasi masyarakat, penguatkuasaan undang-undang dan konsep hubungan antarabangsa Islam sebagaimana yang terkandung di dalam Al-quran, As-Sunnah dan sejarah islam. Sekurang-kurangnya setiap da’i berkewajipan mengetahui ajaran dan sistem hidup islam secara umum, pendekatan dakwah yang sesuai digunakan dalam menghadapi masyarakat, perkembangan politik semasa. Sebagai para pendokong harakah islamiyah, setiap da’i hendaklah memahami penubuhan, perlembagaan, pengurusan dan pentadbiran harakah islamiyah yang diperjuangkannya.

Demi keberkesana dakwah, setiap da’i perlu mengetahui ilmu dan selok-belok dakwah seprti uslub dakwah, sasaran dakwah, kandungan dakwah, strategi dakwah, perancagan dakwah dan pengurusan dakwah.
Sebagai pelengkap kepada ilmu-ilmu di atas, seseorang da’i juga perlu menguasai beberapa bidang ilmu yang lain seperti bahasa Arab, ilmu Usuluddin , Usul al-Fiqh, ilmu Maqasid al-Syariah, Fiqh al-awlawiyat, al-Siyasah al- Syar’iyah serta sejarah pemerintahan dan pembinaan hukum islam.

Kemantapan ilmu akan menjadikan para da’i lebih berkemampuan dalam memberikan gambaran yang jelas sama ada berkenaan asas-asas ajaran islam dan hukum-hukum islam yang bersifat ilmiah dan semasa seperti tahaluf siyasi, konsep Negara islam, kedudukan non-muslim di dalam Negara islam, hubungan antarabangsa islam dan lain-lain.

PERSIAPAN MENTALITI

Diantara persiapan yang perlu dimiliki oleh setiap da’i ialah sifat bijaksana (fatanah) iaitu mempunyai daya berfikir yang tinggi dalam mengembangkan fikrah dakwah, membahagikan tugasan, menyelesaikan masaalah, mengenalpasti kelemahan, mencari sasaran, membuat keputusan dan mengambil peluang daripada sesuatu kesempatan yang berkaitan dengan kepentingan dakwah islam yang diperjuangkannya.
Seseorang da’i yang telah memiliki persiapan ilmu yang memadai, mempunyai pelbagai pengalaman daripada usaha-usaha dakwahnya, bijaksana dalam memupuk daya kepimpinannya secara lansung akan memilii mentalitinya yang tiggi dalam mengenalpasti kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, taktik dan strategi yang berkesan dalam memimpin gerakan dakwah harakah islamiyah ke arah mencapai misi ,visi dan objektif yang ditetapkan.

PERSIAPAN JASMANI

Setiap da’i berkewajipan menjaga kesihatan jasmani dengan cara mengambil makanan dan minuman yang seimbang dan berkhasiat .Lantaran itu, setiap da’i berkewajipan menjauhkan diri daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada dirinya seperti merokok dan sebagainya.

Setiap da’i juga berkewajipan mempertingkatkan kekuatan dan ketangkasan anggota jasmaninya melalui aktiviti-aktiviti yang tertentu seperti bersenam, berenang ,menungang kuda, menembak dan selebihnya.

PERSIAPAN ROHANI, AKHLAK, DAN DAYA KEPIMPINAN

Diantara persiapan rohani yang perlu dimilki oleh para da’i ialah meniggalkan perbuatan dosa dan maksiat, mempertingkatkan kesucian jiwa dengan sifat wara’ dan amalan ketaatan, sabar dalam mengharungi ujian dakwah serta merindui keampunan dan keredaan yang maha kuasa.

Manakala akhlak pula perlu dipersiapkan dengan secara menhindarkan daripada sifat marah , “ego” dan keras hati, membiasakan diri dengan sifat sabar dan pemaaf, menyucikannya dengan akhlak-akhlak yang mulia dan mempertingkatkannya dengan mentauladani jejak langkah Rasullah-صلي الله عليه وسلم –

Berhubung dengan persiapan daya kepimpinan pula, setiap da’i mestilah bijak mempelajari dan mengambil pengajaran daripada pengalaman dan daya kepimpinan orang lain, seseorang da’i yang memiliki persiapan diatas diharapkan lebih berjaya dalam mempengaruhi masyarakat berbilang bangsa dan seterusanya mencapai matlamt dakwah dan politik.